Nostra Associació SIWEi de Girona envia 20.000 mascaretes a la Xina

06/02/2020
Associació SIWEI

Nostra Associació SIWEi de Girona envia 20.000 mascaretes a la Xina
L’associació Siwei d’Intercanvi Cultural Xina-Catalunya reuneix 12.000 euros en donatius i compra material per a la zona més afectada pel coronavirus
També hi fan arribar ulleres i vest

El Diari de Girona ELPUNTAVUI del dia 6 de febrer ha publicat a la portada de la secció sociedad dels actuacions que estem fent per a donar suport a la ciutat WuHani a la Xina contra el coronavirus. 

Aquí teniu en enllaç:https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1735229-una-entitat-de-girona-envia-20-000-mascaretes-a-la-xina.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies 

 

Una entitat de Girona envia 20.000 mascaretes a la Xina

 L’associació Siwei d’Intercanvi Cultural Xina-Catalunya reuneix 12.000 euros en donatius i compra material per a la zona més afectada pel coronavirus

 També hi fan arribar ulleres i vestits de protecció

  •  
    La secretària i la presidenta de l’associació Siwei, amb diverses de les caixes que l’entitat ha enviat a la Xina EL PUNT AVUI

L’espe­rit comu­ni­tari impregna la mobi­lit­zació que des de fa dues set­ma­nes van empren­dre els mem­bres de l’asso­ci­ació Siwei d’Inter­canvi Cul­tu­ral Xina-Cata­lu­nya. Una de les seus de l’enti­tat, situ­ada al barri de Santa Eugènia de Girona, ha par­ti­ci­pat en la com­pra de mate­rial sani­tari, amb l’objec­tiu de fer-lo arri­bar a la zona del país asiàtic que està més afec­tada pel coro­na­vi­rus. Mit­jançant una cam­pa­nya benèfica, Siwei va acon­se­guir reu­nir 12.000 euros, amb els quals han adqui­rit 20.000 mas­ca­re­tes, 1.500 ulle­res i 20.000 ves­tits de pro­tecció. La pre­si­denta de l’asso­ci­ació, Yan­ping Huo, explica que ja han enviat tot aquest uti­llatge cap a la Xina. Des­taca que els diners que han uti­lit­zat per com­prar el mate­rial són fruit de dona­ci­ons efec­tu­a­des de manera total­ment altru­ista. Aques­tes apor­ta­ci­ons econòmiques han pro­ce­dit de molts dels socis i sòcies de l’enti­tat, que té qua­tre seus a Cata­lu­nya –a Olot, Figue­res, Girona i Vic–. Yan­ping Huo hi afe­geix que, a més a més, han rebut la soli­da­ri­tat de per­so­nes que no for­men part de l’asso­ci­ació, però sí que hi tenen un lli­gam (per exem­ple, alguns dona­tius han vin­gut de famílies que por­ten els seus fills a acti­vi­tats que s’ofe­rei­xen des de Siwei, com ara cur­sos per apren­dre xinès).

 

Yan­ping Huo posa de mani­fest que, mal­grat que ara és molt difícil tro­bar estoc d’aquest ins­tru­men­tal a Cata­lu­nya, l’asso­ci­ació n’ha acon­se­guit una gran quan­ti­tat perquè van “moure’s ràpida­ment”. Una part del car­re­ga­ment el van anar a bus­car en un magat­zem de Sant Hilari Sacalm i l’altra en boti­gues de labors. “És impor­tant que a la Xina hi hagi un bon mate­rial d’aquest tipus. Per això estem pre­o­cu­pats, perquè allà s’ha esgo­tat.” Yan­ping Huo també subrat­lla que molts dels seus com­pa­tri­o­tes esta­blerts a Cata­lu­nya tenen fami­li­ars i amics a la Xina. Hi estan en con­tacte per saber com evo­lu­ci­ona el brot de la malal­tia i seguei­xen per­ma­nent­ment les notícies que apa­rei­xen als mit­jans de comu­ni­cació. En el cas de Yan­ping Huo, en el seu país d’ori­gen hi resi­dei­xen els seus pares. “Sor­to­sa­ment estan bé i viuen a Pequín”, força lluny del focus del coro­na­vi­rus de la ciu­tat de Wuhan.

 
 

La pre­si­denta de l’asso­ci­ació de veïns de Santa Eugènia, Natàlia del Campo, va escriure un mis­satge als resi­dents al barri per difon­dre l’acció col·lec­tiva impul­sada per Siwei. Con­si­dera que l’esforç que han fet per obte­nir recur­sos per enviar a la Xina “és un exem­ple de sen­si­bi­lit­zació i del valor de la comu­ni­tat”.

 

 

LES FRASES

Una part del carregament el vam adquirir en un magatzem de Sant Hilari Sacalm i l’altra en diverses botigues de labors
Les aportacions econòmiques han vingut de molts dels socis de l’entitat, que té quatre seus
Yanping Huo
PRESIDENTA DE SIWEI D’INTERCANVI CULTURAL XINA-CATALUNYA
És d’admirar l’acció impulsada per Siwei. És un bon exemple de sensibilització i del valor de la comunitat
Natàlia del Campo
PRESIDENTA DE L’ASSOC. DE VEÏNS DEL BARRI DE SANTA EUGÈNIA DE GIRONA